Du er her

Konkurranse på det norske jernbanenettet

Forfattere: Harald Minken, Tom E Markussen, Olav Konrad Putz, Hanne Samstad
Rapportnr: 429/1999
ISBN: 82-480-0090-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

På oppdrag av Samferdselsdepartementet har TØI utredet alternative strategier for å legge til rette for ytterligere konkurranse på det norske jernbanenettet. Vår anbefaling er å selge bruksretten til ruteleier som det er konkurranse om, mot en avgift som skal internalisere de eksterne trengselskostnadene som bruken av ruteleiet medfører. Det er en fordel om disse bruksrettighetene gjøres omsettelige. Vi anbefaler at man innfører et slikt system gradvis. Samtidig må man arbeide planmessig for å redusere etableringshindre, og evaluere situasjonen fortløpende. Dersom en ønsker å konkurranseutsette de statlige kjøpte persontransporttjenestene, bør det skje ved anbudskonkurranser. På kort sikt er det kun justeringer i ansvarsdelingen på jernbaneområdet som behøves for å legge til rette for ytterligere liberalisering. Det kan være formålstjenlig å etablere et offentlig selskap eller en forvaltningsenhet med ansvar for de statlige anbudsprosessene. Våre forslag bryter på enkelte punkter mot foreliggende forslag til nye EU-direktiver.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger