Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konkurranse- og samarbeidsflater mellom ulike transportmidler for lokal persontransport

Konkurranse- og samarbeidsflater mellom ulike transportmidler for lokal persontransport

Forfattere: Åsa Rystam
Rapportnr: 1120/1998
Språk: Norwegian

Det er viktig å kjenne til konkurranse- og samarbeidsflatene mellom ulike transportmidler for å få en overflytting fra bil til kollektivtransport og gange/sykkel. Analysen viser at det er få rapporter som diskuterer konkurranse- og samarbeidsflatene mellom ulike transportmidler, derimot handler mange rapporter om faktorer som styrer konkurransen mellom ulike reisemidler, men det er sjelden man sammenstiller denne kunnskapen til et instrument for analyse av konkurranse- og samarbeidsflatene. Vi har kommet fram til at følgende områder bør prioriteres for å innhente ny kunnskap for å måle konkurranse- og samarbeids-flatene mellom gange, sykkel, bil og kollektivtransport og potensialet for overføring fra bil til kollektivtransport og gange/sykkel: * Analyse av hvordan reisemønsteret varierer over tid (kort og lang) for ulike samfunnsgrupper, ulike reiser etc. * Analyse av hvordan holdninger og kunnskap påvirker konkurranseflatene og reisemiddelvalget. * Analysere konkurranseflatene mellom bil og sykkel på korte reiser og mellom bil og kollektivt på lengre reiser. * Analysere konkurranseflatene for ulike typer reiser * Utvikle nøkkel-/måltall for konkurranse- og samarbeids-flatene mellom ulike transportmidler. Dette notatet retter seg primært mot nordiske forhold, og det ville være interessant å se hva som er gjort i Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike og andre land på dette området.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger