Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94. Hvilke faktorer kan forklare forskjellene mellom de ulike byregionene?

Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94. Hvilke faktorer kan forklare forskjellene mellom de ulike byregionene?

Forfattere: Bård Norheim, Heidi Renolen
Rapportnr: 362/1997
ISBN: 82-480-0014-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Rapporten uten vedlegg

Rapporten ser på kollektivtransportens utvikling og forskjeller mellom byområder når det gjelder kollektivandel og markedspotensiale. Analysene viser at kollektivtransporten i de største byområdene har klart å snu en nedgang på 11 prosent fra 1982-90 til en vekst på 7 prosent fra 1990-94. Dette tilsvarer en endret årlig vekstrate mellom de to periodene på 3,2 prosentpoeng. En tidsserieanalyse viser at prisforholdet mellom bensin og kollektivtransport har hatt stor betydning. I tillegg har det skjedd en produktutvikling, blant annet gjennom den norske Forsøksordningen for kollektivtransport. Analyser av reisevanedata viser at i områder med et godt utbygd kollektivtilbud blir bilbruken redusert med 11 prosent mens gang/sykkelbruken øker med 11 prosent pga samarbeidsflatene mellom kollektivtransport og gange/sykkel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger