Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtrafikantenes preferanser i Moss, Grenland, Kristiansand, Tromsø og Ålesund

Kollektivtrafikantenes preferanser i Moss, Grenland, Kristiansand, Tromsø og Ålesund

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 312/1995
ISBN: 82-7133-956-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Samferdselsdepartementets forsøksordning for utvikling av rasjonell transport ble etablert i 1991 og er videreført i 1992-96. Denne rapporten inngår som en del av den samlede evalueringen for 1993 og konsentrerer seg om kollektiv-trafikanters preferanser. Målsettingen med analysen er å kartlegge kollek-tivtrafikantenes verdsetting av ulike forbedringer av kollektivtilbudet i Moss, Grenland, Kristian-sand, Tromsø og Ålesund. Konkret har vi sett på hvor mye trafikantene er villige til å betale for forbedringer som: kortere reisetid, kortere gang-tid til/fra holdeplassen, økt frekvens, slippe å bytte transportmiddel underveis, holdeplass-standard. I tillegg har vi sett på hvem trafi-kantene er, deres reiseformål, utrygghet, alternative reisemåter og i hvilken grad det er konkurranse i husholdningene om bilen. Analysen er basert på 1009 intervjuer i de fem byene. Vi har benyttet samvalganalyser for å kartlegge hvilke forbedringer kollektiv-trafikantene foretrekker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger