Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtilbudet i Osloregionen - Trafikantenes verdsetting av tid

Kollektivtilbudet i Osloregionen - Trafikantenes verdsetting av tid

Forfattere: Åse Nossum
Rapportnr: 633/2003
ISBN: 82-480-0328-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet har hatt som formål å analysere trafikantenes preferanser og vurderinger av kvaliteten på kollektivtilbudet. I tillegg ønsker vi å finne ut om trafikantenes verdsettinger har endret seg over tid. Spørreundersøkelselsen ble gjennomført på internett, og supplert med papirskjema. Metoden Stated Preference ble benyttet for å finne trafikantenes preferanser. Vi har sett på trafikantenes verdsetting av redusert reisetid med og uten sitteplass, kortere tid til holdeplassen og kortere intervall mellom avgangene, i tilegg er ulempen ved å bytte transportmiddel og belastingen ved forsinkelser analysert. Det er også sett på om trafikantene har en egen selvstendig preferanse for skinnegående transport i forhold til buss. Til slutt er hovedresultatene sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse fra 1992.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger