Du er her

Klimaeffekten av elsykkel

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond, Knut Veisten
Rapportnr: 1691/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2224-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Økt bruk av elsykler kan bidra til at transportpolitiske, klimapolitiske og helsepolitiske mål nås. Denne studien undersøker hva som fremmer og hemmer bruk av elsykler i Norge. I tillegg undersøker den klimaeffekten av elsyklene. Studien finner at: økonomiske faktorer, helhetlig transportplanlegging, klima- og miljøbevissthet, at elsyklene er tidsbesparende og praktiske, og helsebevissthet er viktige fremmende faktorer. Viktige hemmende faktorer for økt bruk av elsykler er: mangelfull tilrettelegging for sykling, været, økonomiske barrierer, konfliktsituasjoner mellom ulike trafikantgrupper, og usikkerhet og mangel på kunnskap. Studien gjør en samfunnsanalytisk analyse av to støttetiltak for innkjøp av elsykler til private, og finner at de har ført til reduksjon av klimagassutslipp fra daglig transport. Det ene tiltaket ga større reduksjoner, mens det andre kom bedre ut i samfunnsøkonomisk analyse. Vi mangler gode data om bruken av elsykler blant kommunalt ansatte, så det er vanskelig å estimere klimaeffekten av elsykkelbruk i kommunal sektor. Den viktigste klimaeffekten i dag av kommunenes satsing på elsykler til kommunalt ansatte og i låneordninger virker å være at den motiverer ansatte og låntakere til å kjøpe sin egen elsykkel privat. Elsykler i privat bruk har gjennomsnittlig positiv klimaeffekt fordi den erstatter en vesentlig andel bilbruk. Hva som er den viktigste positive klimaeffekten av kommunenes satsing på elsykler kan imidlertid endre seg over tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger