Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Klima- og miljøvurdering av teknologi og drivstoff for tunge kjøretøy, Difi - drivstoffmatrise

Klima- og miljøvurdering av teknologi og drivstoff for tunge kjøretøy, Difi - drivstoffmatrise

Forfattere: Rolf Hagman
Rapportnr: 1716/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2258-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Klima- og miljøbelastningene for tunge kjøretøy kan måles i form av avgassutslipp. Mengden av de helseskadelige avgassutslippene av PM (avgasspartikler) og NOX kan måles direkte, og de samfunnsøkonomiske skadekostnadene er direkte relatert til vekten av disse avgassutslippene. Den reduserte klimapåvirkningen av å bruke alternative fremdriftsteknologier og klimavennlige drivstoffer eller energibærere kan og blir i denne rapporten oppgitt i forhold til å bruke fossil dieselolje som drivstoff. De samfunnsøkonomiske kostnadene for klima- og miljøbelastninger blir for et tungt kjøretøy med Euro VI teknologi og Vegdirektoratets skadekostnader lave sammenlignet med drifts- og kapitalkostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger