Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Framskrivinger med modellen BIG

Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Framskrivinger med modellen BIG

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli
Rapportnr: 1518/2016
ISBN: 978-82-480-1796-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1341-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bilgenerasjonsmodellen BIG er utvidet til å omfatte alle typer motorkjøretøy med fire eller flere hjul. Modellen kan framskrive kjøretøybestanden år for år fram til 2075. Rapporten presenterer to utviklingsbaner - en trendbane og en ultralavutslippsbane. Trendbanen forlenger utviklingen med hensyn til tilgang og avgang av kjøretøy fra perioden 2010-2015. Ifølge denne banen vil CO2-utslippene fra veitrafikk i 2030 være 21 prosent lavere enn i 2015, men 5 prosent høyere enn i 1990. Ultralavutslippsbanen svarer til målene i transportetatenes forslag til klimastrategi. Dersom disse målene innfris, vil CO2-utslippene fra veitrafikken kunne halveres mellom 2015 og 2031. Men målene er svært krevende. Det skal kun omsettes utslippsfrie personbiler fra 2025. Det samme skal gjelde bybussene, og fra 2030 også varebilene. Det er et åpent spørsmål om det finnes sterke nok virkemidler til at disse målene kan nås.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger