Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjøre-og hviletidsbestemmelser og risikoen for trafikkulykker relatert til trøtthet og søvn. En litteraturstudie

Hours of service regulations and the risk of fatigue- and sleep-related road accidents. A literature review.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 659/2003
ISBN: 82-480-0358-2
Språk: English
Vedlegg hele rapporten

Forskning viser redusert kjøreferdighet med økende tid bak rattet. I en undersøkelse hadde omtrent halvparten av tungbilførerne opplevd å sovne bak ratet. Ulykkesrisikoen øker med økende sammenhengende kjøretid, spesielt etter 9-11 timer. Mengde og kvalitet av søvn før kjøringen ser ut til å være viktigere enn tid bak rattet når det gjelder virkningen på kjøreatferd og ulykkersiriko. Regulering av kjøre- og hviletid har et klart forskningsmessig grunnlag. Overtredelser av regelverket for kjøre- og hviletid skjer ofte, spesielt når det gjelder bestemmelsen om døgnhvil. Lav overholdelse ser delvis ut til å henge sammen med at regelverket er komplisert. Harmonisering mellom landene når det gjelder fortolkning av regelverket, toleransegrenser for overtredelser, og straffenivå, så vel som økt overvåking, vil kunne bidra til bedre overholdelse og sikkerhet. Transportbedriftenes rolle når det gjelder å påvirke og motivere førerne til sikker kjøring bør også fokuseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger