Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av sikkerhetskultur i tre godstransportbedrifter

Kartlegging av sikkerhetskultur i tre godstransportbedrifter

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1300/2014
ISBN: 978-82-480-1509-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1499-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ/kvalitativ kartlegging av sikkerhetskultur i tre godstransportbedrifter som er valgt ut på bakgrunn av en antakelse om at de har gode sikkerhetskulturer. Studien støtter antakelsen om at de tre bedriftene har gode sikkerhetskulturer. Dette gjelder særlig Bedrift A som både hadde høyest sikkerhetskulturskåre av de tre bedriftene, og høyere skåre enn det vi har funnet i tidligere studier. Dette skyldes antakelig at Bedrift A frakter farlig gods, og derfor har særegne rammebetingelser. Vi har gjennom analysen av de tre bedriftenes sikkerhetsarbeid identifisert fellestrekk ved godt sikkerhetsarbeid innenfor godstransportbedrifter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger