Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av endringer i støyplage for å anslå effekten av støytiltak

Towards a national indicator for noise exposure and annoyance. Part II: Mapping changes in noise annoyance to monitor the efficacy of noise reduction efforts

Forfattere: Ronny Klæboe, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1173/2000
Språk: English
Vedlegg Hele notatet
Summary

TØI har utarbeidet et opplegg for å kartlegge støyplage på basis av en nasjonal kartlegging av støyeksponering ved bolig utarbeidet av SSB. På basis av en hierarkisk flernivå struktur modell foreslås det å utarbeide en generell formel for støyplage som funksjon av støyeksponering som også tar hensyn til forskjeller mellom ulike by og tettsteds-områder og andre modifiserende faktorer. Av sammenhengene vil det være mulig å skille mellom effektive og ineffektive støytiltak, endringer i befolkningen som skyldes endringene i støyeksponering og endringer som skyldes endringer folks holdninger og andre faktorer som kan påvirke utviklingen i støyplage over en 10 års periode.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger