Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kan raske leveranser for netthandel også være effektive?

Kan raske leveranser for netthandel også være effektive?

Forfattere: Jardar Andersen
Rapportnr: 1796/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2317-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Handel på nett har hatt en sterk vekst over tid. Fra samfunnets side er det av interesse at en slik utvikling møtes på en måte som gir lavest mulig trafikkbelastning med tilhørende ulemper som støy, utslipp og ulykker. Det er derfor behov for kunnskap om hva slags trafikk- og utslippskonsekvenser ulike leveringsløsninger har. I denne rapporten vurderer vi Porterbuddys hjemleveringsløsning for netthandel i Osloområdet. Basert på virkelige data fra Porterbuddys operasjoner beregner vi hvor mye transport disse operasjonene genererer sammenlignet med det vi finner i en spørreundersøkelse som kartlegger reiser til og fra utleveringssteder for netthandel som varemottakerne selv oppsøker. Vi finner at ved tilstrekkelig høye volumer vil Porterbuddys distribusjonsløsning ha lavere trafikk- og utslippsbelastning enn en gjennomsnittlig reise til og fra et utleveringssted.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger