Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo, søndre korridor - Kvalitetssikring av økonomisk analyse og markedsutredning

Jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo, søndre korridor - Kvalitetssikring av økonomisk analyse og markedsutredning

Forfattere: Harald Minken, Olav Konrad Putz, Odd I Larsen
Rapportnr: 1110/1998
Språk: Norwegian

Stortinget vedtok 15. juni 1995 og 24. april 1997 å legge jernbanetrafikken i Gamlebyen i Oslo i tunnel. Etter første utredningsrunde i 1996 ble det besluttet å gå videre med utredning av alternativer i søndre korridor og seks alternativer ble utredet. I den sammenheng har Norconsult utarbeidet delutredning marked - som tar for seg de trafikkmessige konsekvenser i drifts- og anleggsperiode - og delutredning økonomisk analyse - som omfatter bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser av prosjektet. Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av disse delutredningene og dette notat er vår sluttrapport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger