Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Jernbanens kjørevegsavgift Sammendragsrapport

Jernbanens kjørevegsavgift Sammendragsrapport

Forfattere: Tom E Markussen, Olav Konrad Putz
Rapportnr: 472/2000
ISBN: 82-480-0140-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har TØI utredet jernbanens kjørevegsavgift. Dette er en avgift som trafikkselskaper må betale for å trafikkere det nasjonale jernbanenettet. Gjeldende og foreslåtte EØS-direktiver setter rammer for utforming av avgiften. Våre forslag til utforming av avgiften er i tråd med dem. Avgiften bør ta utgangspunkt i de eksterne kostnadene som togdrift påfører samfunnet (de korttidsmarginale eksterne kostnadene), her inkludert både drifts- og slitasjekostnader på jernbaneinfrastrukturen og miljø- og ulykkeskostnader. Vi foreslår å nedjustere kjørevegsavgiften når konkurrerende vegtransportmidler ikke betaler sine marginale eksterne kostnader. Videre ser vi på beregninger av samfunnsøkonomiske kostnader ved tog- og konkurrerende vegtransport. På denne bakgrunn kommer vi med konkrete anbefalinger om nivået på kjørevegsavgiften.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger