Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Jeg bruker mitt eget skjønn... : kritisk lys på trafikkmodellers rolle i dagens planlegging

Jeg bruker mitt eget skjønn... : kritisk lys på trafikkmodellers rolle i dagens planlegging

Forfattere: Tor Lerstang, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 319/1995
ISBN: 82-7133-964-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Trafikkberegninger utgjør en viktig og ressurs-krevende aktivitet i dagens areal- og transport-planlegging. Med utgangspunkt i erfaringer fra transportplanarbeidet i de ti største byområdene (TP10) foretas en gjennomgang av relevant teori om bruk av beregninger i planlegging. Studiens teoretiske fokus gjelder beregningers innvirkning på planlegging, med særlig vekt på relevansen for transportplanlegging i byområder For å styrke koblingen til de aktuelle erfaringene fra TP10-arbeidet, er erfaringene med trafikk-beregninger i planleggings- og beslutnings-prosessen i Tromsø brukt som eksempel. Modell-beregningene ga innsikt i komplekse sammenhenger. Kunnskapen ble allikevel i liten grad brukt i beslutnings-prosessene. Rapporten avdekker behov for å utvikle samspillet mellom ulike typer aktører i situasjoner hvor trafikk-modeller spiller en viktig rolle og å tilpasse bruken av modeller til formålet med planleggingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger