Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Internasjonale trender i godstransport. En litteraturstudie

Internasjonale trender i godstransport. En litteraturstudie

Forfattere: Tron Even Skyberg
Rapportnr: 1144/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Utviklingen i transport- og logistikkmarkedet i Norge blir i stor grad påvirket av internasjonale forhold. Dette skyldes både en betydelig handel med andre land og at samarbeidet med EU medvirker til en sterkere integrasjon i det europeiske transportmarkedet. Denne litteraturstudien gir en oversikt over internasjonale trender innen godstransport. Globalisering påvirker både transportlengde og varesammensetning, men har også drevet frem nye logistikkløsninger. Økt fokus på bærekraftig utvikling gjør at det arbeides aktivt med å gi samfunnsøkonomisk riktige incitamenter til valg av transportform. Når transport bare sees på som et ledd i produksjons- og distribusjonsprosessen, kan isolert dyre løsninger lønne seg dersom de medfører besparelser i andre ledd. Valg av transportform kan derfor bli lite sensitivt for relative prisforskjeller mellom transportformene, og for å få til et trendbrudd må derfor også intermodale transporter bli mer attraktive. Effektive terminaler, teknisk- og organisatorisk harmonisering på tvers av landegrenser samt utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan sørge for dette.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger