Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet

Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet

Forfattere: Susanne Nordbakke, Terje Assum
Rapportnr: 988/2008
ISBN: 978-82-480-0927-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0928-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet som er rapportert er det første store prosjektet om innvandrere og trafikksikkerhet i Norge og bygger på analyser av ulykkesstatistikk, av fokusgruppeintervjuer og av en spørreundersøkelse. Studien viser klart at innvandrere fra ”ikke-vestlige” land med norsk førerkort har høyere ulykkesrisiko enn norskfødte med norsk førerkort, især innvandrere fra Midt-Østen og Afrika. Videre viser studien at utfordringer knyttet til bilførere fra ikke-vestlige land er å finne langs tre dimensjoner: (1) At innvandrere tar med seg kunnskap (eller mangel på kunnskap) om og holdninger til trafikksikkerhet fra sitt opprinnelsesland, og (2) At det å være i en ny ”setting” når det gjelder kjøre- og trafikkforhold, kan gjøre det vanskelig for innvandrere å kjøre bil i Norge. (3) At føreropplæringen oppleves som problematisk av mange, og at språk er en av utfordringene knyttet til dette. Spørreundersøkelsen avdekket imidlertid små forskjeller i trafikksikkerhetsrelatert atferd, og det er dermed vanskelig å finne forklaringer på den høyere ulykkesrisikoen blant ikke-vestlige innvandrere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger