Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde. Eksempel fra Groruddalen i Oslo

Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde. Eksempel fra Groruddalen i Oslo

Forfattere: Elise Caspersen, Daniel Ruben Pinchasik
Rapportnr: 1610/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2108-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet og innenfor Forskningsrådsprosjektet NORSULP har Transportøkonomisk institutt gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har blitt gjort ved hjelp av data samlet inn via en spørreundersøkelse blant virksomheter i Groruddalen og eksisterende, relevant statistikk over næringstrafikk og næringsaktivitet. Spørreundersøkelsen har innhentet informasjon om vare- og servicetrafikk som mangler i eksisterende datakilder, for eksempel antall kjøretøy til og fra virksomheter, start- og målpunkt for turene samt trafikkfordeling over døgnet og på kjøretøykategorier. Formålet har vært å gi Region øst inngangsdata i en systemanalyse som skal avklare det framtidige riksvegsystemet i Groruddalen, og datagrunnlag for forskning på godsturgeneringsmodeller innenfor NORSULP-prosjektet. Data fra spørreundersøkelsen sammenstilles med eksisterende næringsstatistikk for Groruddalen, og gir et eksempel på hvordan man kan tilegne seg mer kunnskap om næringstrafikken i et byområde. Dette kan blant annet nyttiggjøres av Statens vegvesen Vegdirektoratet som ønsker mer kunnskap om næringstrafikk i byområder, men også som inngangsdata til bylogistikkplaner, som er temaet i NORSULP-prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger