Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innføring av 30 km/t som generell fartsgrense i europeiske byer - Hvilke effekter kan dokumenteres?

Innføring av 30 km/t som generell fartsgrense i europeiske byer - Hvilke effekter kan dokumenteres?

Forfattere: Aud Tennøy, Cyriac George
Rapportnr: 2009/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1009-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Vi har innhentet, vurdert og strukturert informasjon knyttet til innføring av generell fartsgrense på 30 km/t i seks europeiske byer, samt Spania. Beslutninger om innføring av en slik fartsgrense kan tas på ulike nivåer, ved at nasjonale myndigheter definerer fartsgrensene i alle byene, at myndighetene i byene tar beslutningen, eller at myndigheter på ulike nivåer velger å innføre fartsgrensen på sine deler av veinettet. Man har i hovedsak valgt at den generelle fartsgrensen på 30 km/t skal gjelde for alle gater og veier i hele byen eller i store deler av byregionen, med unntak for noen definerte hovedveier. Informasjon om fartsgrensene, kontroll av at de overholdes og håndheving av overtredelser er nødvendig. Byene har dokumentert at tiltaket har gitt ønskede effekter, som lavere hastigheter, stor grad av overholdelse, samt vesentlig færre ulykker, særlig alvorlige ulykker og ulykker som involverer fotgjengere og syklister. Noen byer har dokumentert redusert støy og forurensning, og at kø og reisetider ikke har økt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger