Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innfartsparkering ved Ski stasjon - Effekter av avgift og redusert tilbud

Innfartsparkering ved Ski stasjon - Effekter av avgift og redusert tilbud

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 1409/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1629-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I reguleringsplanen for Ski stasjon er det vist 475 plasser avsatt til innfartsparkering. Behovet for innfartsparkering er ikke utredet i forslag til sentrumsplan som omfatter arealene på begge sider av jernbanesporene. Fordi det forutsettes at langtidsparkering på sikt ikke skal beslaglegge eget areal i sentrum, må denne parkeringen samles i større anlegg og samordnes med annen utbygging. På grunnlag av kunnskap fra litteratur og tidligere undersøkelser, diskuterer vi mulig etterspørsel etter plasser for dem som ønsker å benytte bil for tilbringertransporten til stasjonen. Hvis brukerne i større grad enn i dag må betale for hele eller deler av kostnaden forbundet med øremerkede parkerings¬plasser til dette formålet vil etterspørselen reduseres betydelig og at samlet antall parkeringsplasser i Ski sentrum kan reduseres i forhold til i dag. En avgift på 75 kr per dag kan redusere etterspørselen etter innfartsparkering med 40 %.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger