Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Informasjon og reisetidsvariabilitet - en litteraturstudie

Informasjon og reisetidsvariabilitet - en litteraturstudie

Forfattere: Hanne Samstad
Rapportnr: 679/2003
ISBN: 82-480-0380-9
Språk: Norwegian

Litteraturstudien er et ledd i instituttets kompetanseheving innen intelligente transportsystemer (ITS). Studien er avgrenset til trafikantinformasjon. Temaer som behandles er hvordan trafikanter forholder seg til usikkerhet om reisetid og hvordan dette bør gjenspeiles på etterspørselssiden i transportmodeller, ved at kostnader knyttet til reisetidsvariabilitet inkluderes. På tilbudssiden kan man ta hensyn til uforutsigbar variasjon i kapasitet. Videre tar rapporten for seg hvordan reisetidsvariabilitet og informasjon er analysert i ulike modellvarianter i litteraturen. En utfordring for videre forskning er å utforme opplegg for samfunnsøkonomisk analyse av virkningene ved trafikantinformasjon, gjennom å tillempe de teoretiske modellene og samtidig finne nye måter å innhente data på.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger