Du er her

Indikatorer for bylogistikk

Forfattere: Olav Eidhammer
Rapportnr: 1815/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2338-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som frigjør arealer, reduserer klima¬utslipp, effektiviserer logistikken og bedrer miljøet. For å gjennom¬føre de beste tiltakene trenger en analyser, beregninger og indikatorer som viser effektene av ulike tiltak. Til analyser og beregninger trenger en indikatorer som gjør det mulig å sammen¬ligne effekter mellom steder og over tid. Studien viser at byplanleggere ser størst behov for indikatorer som beskriver området som skal analyseres. De viktigste indikatorene er knyttet til hvilke næringer som er lokalisert i området, graden av samarbeid mellom forskjellige aktører, organisering av logistikk- og transport¬aktiviteter, og hvilke tilleggstjenester som utføres. Indikatorer som beskriver aktiviteter for logistikk¬leverandører, transportører, varemottaker/kunde, service- og håndverks¬tjenester er mindre viktig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger