Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hovederfaringer fra tiltakspakker for kollektivtransport i distriktene

Hovederfaringer fra tiltakspakker for kollektivtransport i distriktene

Forfattere: Edvin Frøysadal
Rapportnr: 494/2000
ISBN: 82-480-0169-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fra 1996 har Samferdselsdepartementet gitt støtte til ”pakker” av samordnede tiltak for å utvikle bedre kollektivtransport. Rapporten oppsummerer korttidsvirkningene av tre distriktstiltakspakker: - Transport for alle i Kongsvinger, med bl a opprusting av bussmateriell og holdeplasser, opprusting/ utbygging av bussterminal ved Kongsvinger stasjon - Ny kollektivtransport på landsbygda i Vest-Agder, basert på bestillingstransport for hjemmeboende eldre og barn/ungdom i forbindelse med fritidsreiser - Kollektivtransport i utkantstrøk (i Nord-Troms), med kartlegging gjennom brukerundersøkelser og samvalgundersøkelse av hvordan planlagte tiltak treffer befolkningens behov. Hovedproblemstillingen i distriktstiltakspakkene har vært å utvikle rutetilbud som er tilpasset reisebehovene, først og fremst blant unge og eldre. Tilgjengelighetsforbedringene for bl a eldre og funksjonshemmede ga flere kollektivreiser i Kongsvinger. De formålsbestemte rutetilbudene i Vest-Agder slo spesielt godt an blant de unge. Undersøkelsene i Troms viste at det ofte er dårlig samsvar mellom rutetilbud og reiseønsker. I lys av erfaringene fra tiltakspakkene og et bredt materiale fra andre relevante studier peker rapporten på noen viktige utfordringer for kollektivtransporten i distriktene: Markedseffektiv kollektivtransport, Kostnadseffektiv kollektivtransport, Dynamisk produktutvikling samt Ansvarsdeling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger