Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Holder transportsektorens nytte- kostnadsanalyser vann? Konsistent behandling av miljøgoder - Kunnskapsstatus og forskningsbehov

Holder transportsektorens nytte- kostnadsanalyser vann? Konsistent behandling av miljøgoder - Kunnskapsstatus og forskningsbehov

Forfattere: Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 1175/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet vurderer mulighetene for å fremskaffe konsistente og oppdaterte miljøkostnader som kan benyttes til nytte- kostnadsanalyser av samferdselstiltak for alle samferdselsetater. Tre hovedspørsmål behandles i notatet: Hvordan er dagens praksis mht hvilke miljøkonsekvenser som verdsettes, hvordan disse verdsettes og hvordan de inngår i nytte- kostnadsvurderinger av transporttiltak i de ulike samferdselsetatene? Hva er kunnskapsstatus- og hvilket forskningsbehov ses for at effektkjede-metodikken (skadefunksjonsmetoden) skal kunne anvendes på en konsistent måte for de ulike samferdselsetatene? (Herunder en vurdering av både spredningsmodeller, eksponerings-responssammenhenger og verdsettingsmetoder.) Hvilke komponenter er sentrale i en skisse av en verdsettingsstudie som skal kunne gi konsistent miljøverdsetting (og annen verdsettinger av ikke-markedsgoder) for de ulike samferdselsetatene? Til slutt i notatet gis det en oppsummering av usikkerheten som ligger i dagens anvendelser av effektkjedemetodikken, hvilke forslag til utvikling som kan redusere denne usikkerheten og kostnadsanslag for slik forskning og utvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger