Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Helhetlig, tverrsektorielt og åpent? Transportetatenes samarbeid om Nasjonal transportplan 2002-2011

Helhetlig, tverrsektorielt og åpent? Transportetatenes samarbeid om Nasjonal transportplan 2002-2011

Forfattere: Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 488/2000
ISBN: 82-480-0163-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

De fire transportetatene har hatt et omfattende samarbeid om de generelle transportpolitiske vurderingene i forslaget til NTP. De fire alternative strategiene (illustrerer mulige sammensetninger av etatenes virkemidler) ble utformet i fellesskap. Det har imidlertid ikke vært særlig tverrsektoriell involvering i arbeidet med de tiltakene etatene selv rår over. De institusjonelle forskjellene mellom etatene kan forklare mye av hvordan etatene har arbeidet. Statens vegvesen har flest ressurser, størst budsjett og lengst erfaring med denne typen planlegging, og har spilt den mest aktive rollen. Prosessen var godt forankret i etaten. Jernbaneverket ligger nærmest Statens vegvesen i engasjement og forankring. Kystverket har deltatt aktivt, men har færre ressurser og mindre plankompetanse enn Jernbaneverket og Statens vegvesen. Luftfartsverket har, som markedsfinansiert forvaltningsbedrift, hatt mindre interesse av planprosesen. Planmetodikk, definisjoner og avgrensinger kan ha bidratt til å styrke Vegdirektoratets posisjon og redusere Kystverkets og Luftfartsverkets.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger