Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by - Utvikling og vurdering av metode

Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by - Utvikling og vurdering av metode

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1163/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1261-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de eksisterende inspeksjonssystemene med et helhetlig inspeksjonssystem for transportanlegg i by fremfor å supplere med flere selvstendige inspeksjonssystemer for alle parametre og trafikantgrupper. Vi anbefaler at denne metoden bør fokusere på atferd og samhandling mellom de ulike trafikanter fremfor å omfatte en detaljert gjennomgang av feil og mangler ved den fysiske vegutforming og regulering samt drift og vedlikehold. Vi anbefaler at Statens vegvesen fortsetter arbeidet med å utvikle denne metoden, slik at den kan inngå i det samlede inspeksjonssystemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger