Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Havner og nærsjøfart - Forutsetninger for å utvikle intermodale sjøtransporttilbud

Havner og nærsjøfart - Forutsetninger for å utvikle intermodale sjøtransporttilbud

Forfattere: Olav Eidhammer
Rapportnr: 559/2002
ISBN: 82-480-0246-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Problemstillingen for prosjektet har vært å studere sjøfarten og havnenes betydning for transporttilbudet i regionene rundt Nordsjøbassenget og hvilke utfordringer regionale planleggere og havnene står overfor ved etablering av nye sjøbaserte transporttilbud. Analysene i prosjektet er basert på litteraturstudier, en spørreundersøkelse blant transportbrukere og en regional analyse av havnestruktur og muligheten for å opprette nye nærsjøfartsruter med Møre og Romsdal som case.Resultatene viser at det spesielt i Danmark og Norge er et stort antall offentlige trafikkhavner med små godsstrømmer som gjør det vanskelig å rettferdiggjøre store investeringer i tidsriktig havneutstyr. Dette bidrar til å redusere effektiviteten i behandling av varestrømmene. På den annen side sikrer dagens havnemønster en viss grad av konkurranse mellom havnene. I Sverige finner vi i motsetning til Danmark og Norge en sterk konsentrasjon av godsstrømmene til bestemte havner. For rederiene er sjøtransporttilbudet et valg mellom høy frekvens, anløp av få havner eller "flatedekning" av mange havner med lav frekvens.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger