Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023

Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023

Forfattere: Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1126/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1189-7
Språk: Norwegian
Vedlegg
Hele rapporten

For perioden 2008 til 2043 beregnes gjennomsnittlig årlig vekst i godsstrømmer til å være 1,7 prosent, mens den årlige veksten i transportarbeidet på norsk område er beregnet å være 1,3 prosent. Høyest forventet vekst i transportarbeidet er knyttet til jernbanetransport med 2,2 prosent pr år i hele prognoseperioden. Sjøtransport har en forventet vekst i transportarbeid på 0,9 prosent pr år. Samlet gir dette en forventet vekst i transportarbeidet på norsk område på 59 prosent i 35 års-perioden fra 2008 til 2043. I forbindelse med Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 har TØI utarbeidet grunnprognoser for godstransport. Prognosene er basert på eksogene næringsvise vekstrater fra Finansdepartementets arbeid med Perspektivmeldingen. Likevektsmodellen PINGO er benyttet til å beregne fylkesfordelte vekstrater pr varegruppe. Transportmiddelfordelt transportarbeid er beregnet i hvert prognoseår med logistikkmodellen, en nasjonal modell for godstransport i Norge og for norsk import og eksport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger