Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnprognoser for godstransport 2006 - 2040. NTP 2010 - 2019

Grunnprognoser for godstransport 2006 - 2040. NTP 2010 - 2019

Forfattere: Inger Beate Hovi
Rapportnr: 907/2007
ISBN: 978-82-480-0785-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0786-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I forbindelse med transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 har TØI utarbeidet grunnprognoser for godstransport. Prognosene er basert på eksogene næringsvise vekstrater fra MSG (referansebanen til lavutslippsutvalget). Likevektsmodellen PINGO er benyttet til å beregne fylkesfordelte vekstrater pr varegruppe. Transportmiddelfordelt transportarbeid er beregnet i hvert prognoseår med en nyutviklet modell for godstransporter i Norge og for norsk import og eksport. For perioden 2006 til 2040 beregnes gjennomsnittlig årlig vekst i godsstrømmer i hele prognoseperioden til å være 1,37 prosent, mens den samlede veksten i transportarbeidet er beregnet å være 1,45 prosent. Høyest forventet vekst er knyttet til jernbane med 2,01 prosent. Lastebil har en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,48 prosent i hele prognoseperioden, mens sjøtransport forventes å vokse med 1,33 prosent pr år. I modellen som ligger til grunn, er markedsandelen for jernbanetransport høyere enn det som framgår av offisiell statistikk. Det er ikke tatt hensyn til kapasitetsproblemer i jernbanenettet. Beregninger viser at dersom modellen hadde tatt hensyn til dette, ville en større del av veksten i transportbehovet vært overført til vegtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger