Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grønn håndsrekning - bærekraftig godstransport med jernbane til Europa

Green Handshake. Sustainable rail freight connections with Europe. Preliminary report

Forfattere: Ronny Klæboe, Johanna Ludvigsen
Rapportnr: 1118/2010
ISBN: 978-82-480-1197-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1179-8
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten

Overføring av internasjonalt gods fra veg til jernbane har positive klimavirkninger. En sparer 85 prosent av oppvarmingen per tonnkm. Å få til en slik overføring er imidlertid lettere sagt enn gjort. Importen av varer fra Europa øker mer enn eksporten, og kommer fra ulike opprinnelsesland og steder. Et nærliggende tiltak for å sikre gode og regelmessige pendelforbindelser som kan ta disse transportene, er oppretting av ”Rail Ports” – inngangs¬portaler til Norge på Kontinentet. Her kan vareforsendelser konsolideres og omlastes til jernbane. Et skritt i retning av å få etablert slike portaler er et samarbeid mellom norske myndigheter og deres motparter i EU-medlemsland, delstatsmyndigheter i eksempelvis Nord- Tyskland, og private transport- og logistikk-aktører. Brukerne må tilbys et servicenivå som gjør det attraktivt å bruke jernbane på store deler av strekningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger