Du er her

Godstransport og logistikk i byer

Forfattere: Olav Eidhammer, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 948/2008
ISBN: 978-82-480-0861-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0862-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Marked, logistikkløsninger, tiltak og virkemidler er studert for godstransport i byer. Transportstrømmer og kjennetegn for markedet er analysert for byene Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studien er gjennomført dels som en litteraturstudie og dels som en bearbeiding og analyse av offentlig tilgjengelig statistikk. Studien viser at transportkjøperne sterkt ønsker å forholde seg til en fast sjåfør, både av hensyn til egne rutiner og av hensyn til kundenes ønsker. Transportørene er opptatt av høy kapasitetsutnyttelse, men det er tidsutnyttelsen som står i fokus. Ved valg av lokale transportløsninger legges mer vidtrekkende vurderinger til grunn, og organiseringen vurderes ikke ut fra en optimering av lokaltransportene isolert sett, men ut fra forsøk på å optimere nettverket som helhet. De mest vanlige tiltak og reguleringer for mer effektiv og miljøvennlig godstransport i byer er tidsvinduer for levering av gods og begrensninger for tillatt aksellast, totalvekt, kjøretøylengde eller arealbehov. Krav til avgassutslipp, støyrestriksjoner, adgangsregulering i form av lisenser, parkeringsrestriksjoner, innføring av laste- og lossesoner, innføring og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og krav til bruk av ny kjøretøyteknologi er andre tiltak for å oppnå effektiv godstransport i byer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger