Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Forfattere: Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1195/2012
ISBN: 978-82-480-1324-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1317-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for ulike vareslag, avstander og korridorer knyttet til hhv innenrikstransport, import og eksport. Vi har beregnet overføringspotensial fra lastebil til jernbane eller sjøtransport, der vi for innenrikstransport har tatt utgangspunkt i alt godset som i dag fraktes med lastebil på distanser lenger enn 300 km, og som har en maksimumsavstand til jernbane- eller havneterminal på 25 km i hver ende. For utenriksgodset har vi ikke hatt samme informasjon om distanse til terminal og har derfor tatt utgangspunkt i identifiserte knutepunkt utenfor Norge. På grunnlag av dette finner vi et samlet overføringspotensial fra veg til sjø- og jernbanetransport som tilsvarer ca 26 % av transportarbeidet med lastebil på norsk område.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger