Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Godstransport i byer Markedssegmenter, strukturer og utviklingstrekk

Godstransport i byer Markedssegmenter, strukturer og utviklingstrekk

Forfattere: Knut Bøe, Jørgen Rødseth
Rapportnr: 470/2000
ISBN: 82-480-0137-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Godstransportmarkedet i Oslo, Trondheim, Tromsø og Larvik er analysert; herunder størrelser på markedssegmenter, markeds-andeler og de største aktørene. Informasjon om markedene er innhentet gjennom intervju av de største aktørene i markedet i de fire byene. Store byer ser ut til å gi større markedsandeler av totalen for segmentene distribusjon av dagligvarer og øvrig stykkgods, mens typiske lokale slags transporter (som steintransport i Larvik) har økende andel av totalmarkedet med mindre bystørrelse. Rapporten ser på 5 ulike handels/ industri-bedrifter og deres bytransport, og den drøfter trender i internasjonal godstrafikk. Globalisering og internasjonalisering av bedrifter vil føre til økt direkte distribusjon fra utlandet, men nødvendigheten av fremtidige effektive godsterminaler "hjemme" er også bekreftet ved at det i flere markedssegmenter er behov for å sammenstille eller omlaste gods på terminal. Rapporten gir estimat på antall stykkgodskjøretøyer i Oslo. Avslutningsvis gjengis de utfordringer for fremtiden i godstransport som transportnæringen selv ser, og i tillegg listes opp forslag til videre forskning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger