Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gjennomgang av UAG-databasen – Kunnskapsgrunnlag for videre forskning og utvikling

Gjennomgang av UAG-databasen – Kunnskapsgrunnlag for videre forskning og utvikling

Forfattere: Fridulv Sagberg, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1952/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2012-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Studien foretar en gjennomgang av databasen til vegvesenets ulykkesanalysegrupper (UAG). Databasen er en oversikt over antall dødsulykker i trafikken, kjennetegn ved disse og medvirkende faktorer. Hensikten med gjennomgangen er å finne ut hvilket potensial for videre forskning som ligger i denne datakilden, og dermed bidra til et best mulig kunnskapsgrunnlag for utforming av trafikksikkerhetstiltak og trafikksikkerhetspolitikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger