Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gang- og sykkelvegnett i norske byer. Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk

Gang- og sykkelvegnett i norske byer. Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk

Forfattere: Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 567/2002
ISBN: 82-480-0254-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten presenterer nytte- kostnadsanalyser av sammenhengende gang- og sykkelvegnett i byene Hokksund, Hamar og Trondheim. For første gang er det i en slik analyse tatt med at overgang fra bil til sykkel og gange medfører reduserte helsekostnader, reduserte eksterne kostnader (f eks luftforurensning og støy) fra biltrafikken, og reduserte parkeringskostnader. Nytten av gang- og sykkelvegnettene er trolig minst 4-5 ganger større enn kostnadene. Resultatene fra slike ”fullstendig” nytte- kostnadsanalyser gir mulighet til å beregne hvilken samfunnsøkonomisk nytte vi ikke får realisert fordi vegtrafikken i norske byer i dag hindrer folk i å gå og sykle i den grad de ellers ville gjort. Denne ikke-realiserte nytten blir dermed et anslag på barrierekostnadene vegtrafikken forårsaker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger