Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gang- og sykkelløsninger - Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming

Gang- og sykkelløsninger - Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1228/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1375-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har foretatt en sammenligning av krav og anbefalinger i Statens vegvesens håndbøker 017 og 233 med anbefalingene i håndbøker fra 10 andre land. Formålet har vært å vurdere når ulike løsninger for syklende og gående er hensiktsmessige, og hvilken utforming ulike typer anlegg bør ha i ulike situasjoner. Gjennomgangen viser at de norske kravene i mange tilfeller stemmer godt overens med de utenlandske anbefalingene. Vi finner dog at norske innslagspunkter for bruk av separate anlegg for gående og syklende ved fartsgrense på 30-50 km/t er vesentlige høyere enn utenlandske anbefalinger. Disse bør derfor reduseres, dersom man i større grad ønsker å følge den internasjonale standarden. Overraskende nok er derimot kravene for når man må skille syklende og gående fra hverandre mer ambisiøse og konkrete i håndbok 017 enn i de utenlandske håndbøkene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger