Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fysiske problemer med å bruke transportmidler. Omfang, kjennetegn, reisevaner og opplevelse av barrierer.

Fysiske problemer med å bruke transportmidler. Omfang, kjennetegn, reisevaner og opplevelse av barrierer.

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1148/2011
ISBN: 978-82-480-1237-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1226-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I Reisevaneundersøkelsen 2009 var det 11 prosent som oppga at de hadde midlertidige (2 prosent) eller varige fysiske problemer (9 prosent) som begrenser deres muligheter til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. De som har varige problemer, skiller seg ut fra de som ikke har problemer, ved at de i større grad er kvinner, de er eldre, de er i større grad alderspensjonister og langvarig sykemeldt/ufør, og de har dårligere tilgang til bil. Reiseaktiviteten er lavere, både på daglige og lange reiser. Lang avstand til holdeplass, dårlig tilgjengelighet (til og fra) og problemer med av- og påstigning er de største problemene med bruk av kollektive transportmidler som buss, tog og trikk/t-bane. Tiltakene som blir vurdert som viktige, er knyttet til de samme typer av problemer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger