Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten

Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten

Forfattere: Julie Runde Krogstad
Rapportnr: 1456/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1683-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Fylkeskommunene har de siste årene prioritert infrastrukturtiltak i arbeidet med universell utforming i kollektivtransporten: Materiell, knutepunkter og holdeplasser, og billetterings- og informasjonssystemer er der de største investeringene er gjort. Det har vært mindre fokus på evalueringer av tiltak, kompetanseutvikling, vintervedlikehold og gangveger. Høy kompetanse og god dialog med brukerorganisasjoner vil være viktig når begrensete ressurser gjør at man må prioritere tiltak som blir best mulig for flest mulig. Samtidig kan gode samarbeidsarenaer være viktige for å prioritere tiltak som vintervedlikehold, hvor flere aktører er ansvarlige, og gangveger som krever helhetlig planlegging.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger