Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 1060/2010
ISBN: 978-82-480-1053-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1052-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Prosjektet har hatt som mål å belyse styringsutfordringer og målkonflikter som kan oppstå når statlige etater omdannes til foretak. Utfordringen for Samferdselsdepartementets styring er at bedriftsøkonomisk effektivitet og samfunnsmessige hensyn må veies mot hverandre og kan komme i konflikt. Avinor er valgt som hovedcase, og NSB og Statens vegvesen tilleggscase. Dokumentstudier, gruppeintervjuer og dybdeintervjuer har vært kilder. Konklusjonen er at det bør tilstrebes stabile rammebetingelser og større klarhet i departementets mange roller vis a vis foretaket samt en avklaring av hvilket samfunnsansvar foretaket skal ha. For lufthavner bør kjøp av infrastrukturtjenester vurderes som alternativ til intern kryssubsidiering fra Avinor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger