Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Friluftslivbruk av Oslofjorden og strandsonen : Kartlegging av bruk, tilgjengelighet og konflikter

Friluftslivbruk av Oslofjorden og strandsonen : Kartlegging av bruk, tilgjengelighet og konflikter

Forfattere: Bjørg Langset Flotve, Kirsti P. Gurholt, Berit C. Kaae, Frants Gundersen, Lisbeth K. Lund, Anton S. Olafsson
Rapportnr: 2004/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2075-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

En stor andel av befolkningen bruker Oslofjorden og strandsonen til friluftslivsaktiviteter. I løpet av siste år hadde 67,3 prosent av befolkningen friluftslivsaktiviteter på land, og 52,7 prosent på fjorden. Det var stor variasjon i aktivitetsnivået etter årstid. Stedfestede problemer omfatter i første rekke tilgjengelighet eller miljø, mens brukerkonflikter i liten grad er stedfestet. Det er mulig å mulig å snu utviklingen av videre nedbygging og privatisering av strandsonen. En forutsetning for å få til dette er politisk vilje til å fatte beslutninger som støtter opp om nasjonale mål, og at forvaltingen følger opp og overvåker at lover og forskrifter følges.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger