Du er her

Fremtidige logistikkløsninger i Norge

Forfattere: Inger Beate Hovi, Olav Eidhammer
Rapportnr: 1252/2013
ISBN: 978-82-480-1415-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1413-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Foreliggende rapport er sluttdokumentasjon for prosjektet Logistikk i Norge. Rapporten er dels en sammendragsrapport, dels peker den på miljøutfordringene som logistikknæringen står overfor, og dels trekker den opp mulige utviklingstrekk for hva man kan forvente av fremtidige logistikkløsninger og logistikkutfordringer. Transportnæringen oppgir at utvikling i retning av flere, små og hyppige leveranser og like krav til ledetid over hele landet er faktorer som bidrar til økt vegtransport med lav utnyttelse av lastkapasitet. SSBs befolkningsprognose illustrerer at det forventes økte transportvolum spesielt i byene, noe som gir en ekstra utfordring sammenholdt med EUs målsetting om CO2-fri bydistribusjon innen 2030. I distriktene, spesielt i Nord-Norge og i innlandet i Sør-Norge, er det forventet befolkningsreduksjon, noe som vil øke behovet for samdistribusjon. For å svare på miljøutfordringene bransjen står overfor, er det behov for bedre utnyttelse av transportkapasitet, mer bruk av miljøvennlige transportformer og renere drivstoffkilder. Det er behov for økt samordning, styrket teknologisk utvikling og økt konkurransedyktighet for intermodal transport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger