Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framtidens transportbehov. Analyse og fortolkning av samfunnstrender og teknologiutvikling.

Framtidens transportbehov. Analyse og fortolkning av samfunnstrender og teknologiutvikling.

Forfattere: Niels Buus Kristensen
Rapportnr: 1723/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2227-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten analyserer og fortolker betydningen av en rekke samfunnsmessige og teknologiske trender for veksten i transportomfang og fordeling på de ulike transportformer fram mot 2050. Beregningene indikerer at befolkningsvekst er en sentral faktor og at usikkerheten om den økonomiske veksten i framtiden også gir stor usikkerhet for transportomfanget i 2050. Geografiske befolkningsforskyvninger gir mer trafikk i byene, men har liten betydning for samlet transportbehov. En eldre befolkning trekker i retning av mindre transportetterspørsel, men usikkerhet om livsstil og transportvaner for framtidens eldre kan oppveie denne effekten. Utviklingshastigheten i de to trendene automatisering og delingsøkonomi og deres påvirkning på transportetterspørselen og kapasiteten av transportinfrastruktur er også vesentlige usikkerhets¬faktorer. Fordelene av disse trendene vil antageligvis bli størst for veitransporten og trekke i retning av mer biltrafikk og mindre bruk av kollektiv¬transport. Til slutt beskrives fem alternative framtidsscenarier med full automatisering og delingsmobilitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger