Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019

Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1689/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2222-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kjøretøyparken i Norge framskrives til 2050 ved hjelp av regnemodellen BIG-5.2. Hovedalternativet NB19 bygger på forutsetninger i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019. I tillegg beregnes en utviklingsbane i tråd med nullutslippsmålene for nye kjøretøy som er nedfelt i Nasjonal transportplan 2018-2029. I begge alternativ beregnes kjøretøybestanden, trafikkarbeidet, energiforbruket og CO2-utslippet, alt fordelt på kjøretøytyper og energiteknologier. Elbilbestanden forsøkes regionalisert ved å la det observerte fylkesvise mønsteret i elbilholdet videreføres fra 2018 til 2050, samtidig som elbilparken vokser på landsbasis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger