Du er her

Fra vegstubber til strategi og helhet?

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 374/1997
ISBN: 82-480-0028-1
Språk: Norwegian

Det nye styringssystemet for Statens vegvesen legger opp til at den politiske styringen fra Stortingets side skal være mer overordnet og ta utgangspunkt i mål, virkemidler og virkninger av vegpolitikken - altså en mål- middeltenking - framfor enkeltprosjekter. Denne rapporten, som er basert på intervjuer med representanter i Stortingets samferdselskomite, viser at komiteens behandling i liten grad var basert på den mål- middeltenkingen som var intensjonen med omleggingen av vegplanen. Den politiske oppmerksomheten ble imidlertid i mindre grad rettet mot enkeltprosjekter sammenlignet med tidligere. Komiteens medlemmer gir jevnt over uttrykk for at planen ikke er overordnet og helhetlig nok og at den måten man har lagt til rette for den såkalte strategiske styringen på, ikke er godt nok tilpasset en politisk prosess.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger