Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forslag til overordnet driftskonsept for kollektivtrafikken i Trondheimsregionen

Forslag til overordnet driftskonsept for kollektivtrafikken i Trondheimsregionen

Forfattere: Gustav Nielsen
Rapportnr: 965/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0888-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten beskriver et forslag til overordnet driftskonsept for det kollektive transportsystemet som skal styrke kollektivtrafikkens markedsandel ved å gjøre det enklere for alle å reise kollektivt i Trondheimsregionen innen 2020. Konseptet innebærer at det utvikles et linjenett med et fåtall forsterkede stamlinjer med høy frekvens, både i Trondheim by og i regionen, der stamlinjenettet utgjøres av en kombinasjon av jernbanens tilbud og ekspressbusser. Stamlinjene kjøres med stive rutetider og høy frekvens, som dekker hovedtyngden av reisemarkedet. Dette forutsetter at dagens ustabile fremkommelighet for busser i Trondheim blir kraftig forbedret gjennom bussprioritering og etablering av høystandard busstraseer gjennom byens sentrale deler. Samordnet med dette legges det opp til lokal betjening med taktede rutetider som skaper flest mulig reisemuligheter også i områder der det ikke er stort nok trafikkgrunnlag til å ha høyfrekvent linjetrafikk. Videre dekkes behovet for helt lokal betjening utover dette ved hjelp av lavfrekvente, lokale linjer og bestillingstrafikk som på sikt også skal dekke behovet for offentlig betalt transport på tvers av dagens sektorgrenser. Rapporten utgis kun i elektronisk form.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger