Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Foredlingsstrategier i norsk reiseliv : evaluering av SNDs satsing på videreforedlingsapparatet i reiselivsnæringen

Foredlingsstrategier i norsk reiseliv : evaluering av SNDs satsing på videreforedlingsapparatet i reiselivsnæringen

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Petter Dybedal, Ole Skalpe
Rapportnr: 329/1996
ISBN: 82-7133-976-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

SND har siden 1990, som et ledd i den offentlige reiselivsstrategi, gitt betydelige tilskudd til fored-lingsapparatet i reiselivsnæringen. Dette omfatter landsdelsselskaper, destinasjonsselskaper, kon-gresselskaper, turoperatører, kjeder og andre typer nettverkssamarbeid. Rapporten drøfter ef-fekter av SNDs satsing på videreforedlingssel-skapene levedyktighet, lønnsomhet og verdiska-ping i næringen, samt markedsmakt og konkur-ransekraft. Videre drøftes effekter på organisa-sjonsmønsteret og arbeidsoppgaver i reiselivs-Norge med hensyn til strukturelle endringer, ar-beidsdeling og effektivitet i markedsføring, pro-duktutvikling og finansiering av fellesgoder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger