Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Følelse av fart. En kvalitativ studie av begrunnelser for fartsvalg

Følelse av fart. En kvalitativ studie av begrunnelser for fartsvalg

Forfattere: Guro Berge, Truls Vaa
Rapportnr: 660/2003
ISBN: 82-480-0359-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Det fins lite kunnskap om hvordan bilførerne selv bevisst tenker og med egne ord formulerer sitt valg av kjørefart. Styres fartsvalget av bevisste vurderinger, vaner eller forhold som må tillegges det ubevisste? Formålet med undersøkelsen har vært å få bilførere til å reflektere rundt slike spørsmål. Det ble valgt å bruke en kvalitativ metode, fokusgrupper, for dette formålet. Fire grupper ble benyttet: 1) Fem ungdommer mellom 18 og 20 år 2) Åtte menn mellom 23 og 47 år 3) Sju kvinner mellom 23 og 42 år og 4) Ni pensjonister mellom 63 og 83 år. Analysen av fokusgruppene viser et mangfold av begrunnelser. Rapporten er strukturert etter begrunnelser knyttet til fysiske forhold, samspillet med andre trafikanter, føreren selv og til samfunnet generelt, det vil her si holdning til fartsgrenser og begrunnelser knyttet til lovlydighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger