Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fjernarbeid og potensial for reduksjon i arbeidsreiser : scenarier for fjernarbeid i storbyregionene Oslo og Bergen

Fjernarbeid og potensial for reduksjon i arbeidsreiser : scenarier for fjernarbeid i storbyregionene Oslo og Bergen

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Tom Erik Julsrud, Jon Inge Lian
Rapportnr: 1024/1996
Språk: Norwegian

Notatet fokuserer på potensialet for reduksjon i arbeidsreiser med bil gjennom anvendelse av fjernarbeid. Analyser som er utført med utgangspunkt i internasjonale erfaringer og to scenarier avdekker at det under visse betingelser finnes et betydelig potensial for fjernarbeid eller telependling i de norske storbyregionene Oslo og Bergen. Beregnin-gene med ut-gangspunkt i scenarier for året 2010 viser at man kan få mellom tre og seks prosent færre arbeidsreiser med bil, mens re-duksjonen i drivstoff-forbruk forventes å bli mellom seks og 12 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger