Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Finmod - en aggregert kostnadsmodell for norsk kollektivtransport

Finmod - en aggregert kostnadsmodell for norsk kollektivtransport

Forfattere: Jon-Terje Bekken
Rapportnr: 734/2004
ISBN: 82-480-0444-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt har gjennomført en rekke analyser av optimale tilskudd for kollektivtransporten under varierende rammebetingelser og beskrankninger. I disse prosjektene er det benyttet en felles analysemodell (FINMOD). I de senere årene er denne modellen videreutviklet og benyttet for å analysere konsekvensene av ulike former for resultatavhengige tilskuddskontrakter i Oslo, Hordaland, Kristiansand og Telemark, i tillegg til en analyse for NSBs intercitymarked. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng har vært å kalibrere kostnadselementene i modellen. Hovedformålet med denne rapporten er å se på kostnadsmodulen innenfor FINMOD. Målsettingen er å få en bedre kvalitet på kostnadssiden ved å sammenligne med andre kostnadsmodeller for kollektivtransporten, samt å forenkle og å standardisere kalibreringen av kostnadssiden mest mulig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger