Du er her

Finansiering av kollektivtransport

Forfattere: Frode Longva
Rapportnr: 1317/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1521-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Tema for rapporten er finansiering av kollektivtransport i norske byområder. Rapporten er basert på et foredrag presentert for KS og transportetatene 6. mars 2014. I foredraget presenteres tre ulike prinsipper for finansiering av kollektivtransport slik de fremstilles i TØI-rapport 1176/2011 (statlig, lokal/regional og prosjektbasert finansiering). Videre diskuteres det hvorvidt og hvordan ulike kombinasjoner av disse kan bidra til økt måloppnåelse i norske storbyområder. Hovedkonklusjonen er at det ikke finnes en gylden løsning som svarer på alle utfordringene knyttet til å finansiere kollektivtransporten i storbyområdene, men at ulike kombinasjoner av de tre hovedprinsippene kan bidra med økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjennom mer stabil, langsiktig finansiering og raskere prosjektgjennomføring. Vi stiller samtidig spørsmål ved om vi i dag har laget oss et system hvor vi maksimerer behovet for nye investeringer i kollektiv infrastruktur, snarere enn å se på hvordan vi kan utnytte både eksisterende og eventuell ny infrastruktur på best mulige måter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger